1400 S Kansas Ave Ste 600, Newton, Kansas 67114, United States

316-283-8999

Welcome to Aki Japanese Kitchen